Apassionat de tot el que m'omple la mirada i els sentits.